Historia

Działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy.

Na mocy zarządzenia Ministra Administracji Publicznej 30 listopada 1945 roku powołano Zarząd Związku Straży Pożarnych jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Związek ten działał na podstawie Statutu z 28 listopada 1933r.

Powołano wojewódzkie i powiatowe komisje zarządzające, których zadaniem było podjęcie prac związanych z reaktywacją działalności  Związku. W wyniku tych działań oraz nakazów administracyjnych już w lipcu 1945roku w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego (obecnie ”UNILEVER”) powstaje Ochotnicza Straż Pożarna licząca 18 członków a wyposażona w 2 motopompy firmy ”Magirus”.

Jej założycielami byli Alojzy Konecki, Ludwik Stolpe, Maksymilian Bona i Antoni Kitowicz. W 1946 roku powstaje kolejna Ochotnicza Straż Pożarna w Bydgoskich Zakładach Papierniczych w Fordonie licząca 21 członków i wyposażona jest w drewnianą dwukołową przyczepkę, motopompę DKW i węże parciane. Inicjatorem powołania tej jednostki był Aleksander Tuziemski. Kolejną jednostką OSP powołano 27 kwietnia 1947 r. w Bydgoskiej Fabryce Narzędzi  „BEFANA”, którą

organizowali  druhowie Stanisław Frelichowski, Bronisław Stypka , Czesław Fertykowski i Leon Kalczyński. Jednostka ta liczyła początkowo 28 członków. W 1948r. powstaje OSP  w Pomorskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „KOBRA”, którą  zakładali : Michał Anioł, Antoni Wróblewski ,Edwin Wrzesiński, Leon Witkowski i inni. Stan jednostki OSP wynosił 38 członków i przez wiele lat był niezmienny. Rok 1948 to także powołanie sekcji pożarniczej w ramach Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w Zakładach Teleelektronicznych Telfa (dzisiaj Lucent Technologies). Sekcja TOPL stała się zalążkiem powołanej w 1950 roku Ochotniczej  Straży Pożarnej w zakładzie. Kolejno powstają  nowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. I tak w 1953r. powstaje OSP w Zakładach Radiowych „ELTRA” przy ul. Dworcowej, w 1954r. OSP w Bydgoskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego przy ul. Karola Świerczewskiego dziś Świętej Trójcy. Również w tym roku powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Fabryce Automatów Tokarskich, Fabryce Obrabiarek do Drewna. W 1961r. powstaje OSP  w Bydgoskiej Fabryce Mebli przy ul. Toruńskiej.

Od 1949roku nastąpił regres w działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ówczesne władze rozpoczęły dyskryminację organizacji społecznych nie zaangażowanych politycznie , a taką organizacją był Związek OSP , który ponadto używał  religijnej symboliki na swoich sztandarach kontynuując tradycje floriańskie. Rada Ministrów 24 października 1949 r. swoim rozporządzeniem rozwiązała  Związek  Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całokształt zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową powierzono nowo powołanym komendom straży pożarnych. Dla strażaków ochotników był to olbrzymi cios. Ludzie , którzy włożyli po wojnie wiele wysiłku w odtworzenie prężnej , sprawnej i dobrowolnej organizacji zostali zmuszeni do działania w obowiązkowych strażach pożarnych kierowanych administracyjnie  przez organa władzy państwowej. Tak został stłumiony społeczny zapał oraz ograniczona  została działalność kulturalna, sportowa i szkoleniowa, a także obniżona gotowość bojowa i operacyjna OSP co dało się odczuć szczególnie na terenach wiejskich gdzie  zazwyczaj czas dojazdu straży pożarnej był długi. W zakładach pracy tworzono zawodowe straże pożarne.

To drastyczne posunięcie:

Pozbawiło- członków OSP możliwości zrzeszania się  w ogniwach Związku,

ograniczyło udział wielu działaczy społecznych w pracach na rzecz p.poż,

ograniczyło działalność kulturalno-oświatową strażaków.

Październik roku 1956 spowodował odejście od stalinowskiej koncepcji władzy, pozwolił na podjęcie działań w celu reaktywacji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w listopadzie 1956r. powołany został pełnomocnik dh Wilhelm Gancarczyk, którego zadaniem było podjęcie prac związanych z odtworzeniem działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 28 grudnia 1956 roku w Warszawie zwołano Krajową Naradę podczas której powołano Tymczasowy Zarząd Główny Straży Pożarnych skupiających wyłącznie Ochotnicze Straże Pożarne.

Rząd Polski rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 roku uznał Związek OSP Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności.

Zgodnie z decyzjami Tymczasowego Zarządu Głównego w województwie bydgoskim w dniu 22 lutego 1957 r. powołany został Tymczasowy Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na swym kolejnym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 1957 roku Zarząd ten powołał Tymczasowe Zarządy Powiatowe, oraz określono program dalszych działań dla nowo powstałych ogniw Związku. W województwie bydgoskim od 1957 roku sprawy społecznego kierowania i nadzoru nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przejęły powiatowe i wojewódzkie ogniwa Związku OSP.

W II półroczu 1958 roku Zarządy powiatowe Związku OSP przy współudziale komend powiatowych ZSP przeprowadziły Walne Zebrania w Ochotniczych Strażach Pożarnych na których wybrano Zarządy OSP, Naczelników OSP, Komisje Rewizyjne oraz delegatów na Zjazdy Powiatowe Związku.

Zjazd Powiatowy ZOSP w Bydgoszczy odbył się 1 czerwca 1959 roku powołując na Prezesa  Zarządu Powiatowego dh Franciszka Rutkowskiego. Biuro Zarządu Powiatowego Związku OSP mieściło się w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Pomorskiej 16. Kampania Zjazdów powiatowych została zakończona w województwie bydgoskim w 1959 roku. Pierwszy po II wojnie światowej Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w październiku 1959 roku.

Najpilniejszym a jednocześnie bardzo trudnym zadaniem nowych władz było odbudowanie wiary i zapału działaczy i członków OSP w możliwość dalszej działalności na rzecz ochrony przeciw pożarowej. Cios zadany społecznej działalności strażaków ochotników w 1949 r. zachwiał wiarą w sens dalszej aktywnej pracy. Tylko dzięki działaniom doświadczonych działaczy i młodych zapaleńców zawdzięczać należy tak szybkie odrodzenie się ruchu strażackiego. Ważnym zadaniem Związku było pobudzenie i wszechstronne rozwijanie wszelkich inicjatyw, zmierzających do zwiększenia udziału społeczeństwa  w ochronie przeciwpożarowej.

Podstawowymi zadaniami wybranych  ogniw Związku OSP było:

rozbudowa sieci Ochotniczych Straży Pożarnych,

zwiększanie liczebności członków czynnych wspierających,

budowa nowych remiz ,

pozyskiwanie sprzętu p.poż.

współpraca z młodzieżą i tworzenie drużyn młodzieżowych,

prowadzenie działalności prewencyjno-propagandowej,

prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej nie tylko dla swoich członków ale również dla całego środowiska.

Po reaktywowaniu Związku OSP na terenie miasta Bydgoszczy działało 35 Zakładowych jednostek OSP typu „M” oraz 2 typu „S” zaś w powiecie działało 16 jednostek typu „S” i 85 typu „M”

     Do 1974 roku Zarząd Powiatowy  Związku OSP działał w stałych strukturach. Prezesem tego zarządu został wybrany druh Franciszek Rutkowski. Od lipca 1967 roku funkcję prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP pełnił druh Edmund Banaszak , a vice prezesami zostali wybrani Konrad Połom i Franciszek Rutkowski. W roku 1973 powołano Zarządy Gminne OSP. Ostatni Zjazd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy odbył się 14 lutego 1974 roku.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju zlikwidowała powiaty. Zarząd Powiatowy Związku OSP w Bydgoszczy rozwiązał się , a w jego miejsce powołano Zarząd Miejski Związku OSP, który zrzeszał bydgoskie Ochotnicze Straże Pożarne. Zarządy Gminne Związku OSP również przejęły zadania statutowe byłych ogniw szczebla powiatowego.

10 maja 1976 roku obradował w Domu Kultury „BELMY” I Zjazd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy w nowych strukturach administracyjnych Państwa.

 Wybrano  Prezydium Zarządu Miejskiego w składzie:

Edmund Banaszek       –          Prezes

Konrad  Połom           –           Vice Prezes

Stanisław Kwiatkowski  –       Vice Prezes

Jan Monarcha                         Sekretarz

Edmund Ciechański     –          Skarbnik

Zygmunt Milewski        –         Członek Prezydium

Marian Duszyński        –           Członek Prezydium

Władysław Polny        –            Członek Prezydium

Zygmunt Należyty        –          Członek Prezydium

W  Komisji Rewizyjnej działali:

 Stanisław Jakimow,

Andrzej  Rogalski,

 Bronisław Kadow.

Był to okres kiedy w mieście działało 40 jednostek zakładowych OSP skupiających 1202 członków.

Kolejny Zjazd Miejski ZOSP odbył się 8 lutego 1979 roku. Obradował on w siedzibie  WZGS przy ul. Dworcowej i uczestniczyło w nim  63 delegatów z zakładowych OSP. Uczestniczyli w nim  honorowi  goście w osobach:

Antoni Gajdziński  Wojewódzka Rada Narodowa,

Andrzej Topoliński        Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP

Stanisław Mikulak     Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych.

                  W Zarządzie nastąpiła zmiana na funkcji  sekretarza  którą powierzono dh Bronisławowi Kadow z OSP Papiernia Fordon zaś nowym członkiem Zarządu został plk poż Zygmunt Kompanowski Komendant Miejski Straży Pożarnej.

III Zjazd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy odbył się 13 kwietnia 1981 roku w Sali Zakładów Mięsnych.

Zarząd  trzeciej kadencji tworzyli:

 Edmund Banaszak          –              prezes

 Zygmunt Kompanowski    –           vice prezes

Bernard Grinholz                –           vice prezes

Bronisław Kadow              –            sekretarz

Edmund Ciechański            –           skarbnik

Pozostali  Członkowie Zarządu to druhowie: Tadeusz Niewiadomski, Władysław Polny, Izydor Komorski, Bogdan Mikołajczyk, Marian Duszyński, Zbigniew Stengiel, Michał Wojciech, Mieczysław Kulita, Janusz Wolski i Jan Kunk.

Komisję Rewizyjną stanowili:

Hieronim Abramczyk,

Jan Droszkowski,

Zbigniew Drzycimski.

IV Zjazd Miejski Związku OSP odbył się 24 marca 1983 roku. Wybrano Zarząd w

poprzednim składzie do którego dodatkowo weszli nowi członkowie: dh Jan Kustra, Zenon  Kończyk, Kazimierz Mróz, Tadeusz Chwil, Władysław Dropiewski. W czasie kadencji ze względu na wyjazd z Polski dh Bernarda Grinholza funkcję vice Prezesa Zarządu Związku OSP powierzono druhowi Kazimierzowi Mrozowi. Komisję Rewizyjną Związku wybrano w niezmienionym składzie. W Zjeździe  tym brało udział 45 delegatów z OSP.

          V Zjazd Miejski odbył się 25 marca 1987 roku w Sali Zakładów Mięsnych przy ul. Jagiellońskiej.

   W skład Prezydium Zarządu Miejskiego wybrano:

Edmund Banaszak   –             Prezes,

Kazimierz Mróz         –           vice prezes,

Zygmunt Kompanowski  –     vice prezes,

Bronisław Kadow            –     Sekretarz,

Edmund Ciechański      –        Skarbnik,

   Ryszard Janeczkowski      –     Członek Prezydium,

   Jan Kustra                  –             Członek Prezydium

   Zofia Wiśniewska            –       Członek Prezydium,

   Władysław Polny         –          Członek Prezydium.

Do Komisji Rewizyjnej weszli druhowie:

Hieronim Abramczyk

Jan   Droszkowski,

Zbigniew Drzycimski.

Kadencja tego Zjazdu przypadła na okres przemian politycznych i ustrojowych w kraju. Lata osiemdziesiąte były w Polsce bardzo burzliwe. Wolne wybory w 1989 roku zmieniły sytuację gospodarczą wielu zakładów pracy. Rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw i działania rynku doprowadziły do ograniczenia działalności wielu Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiele Zakładów ogłosiło  upadłość co  w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania Ochotniczych Straży i wyprzedania sprzętu pożarniczego za bezcen. W mieście kolejno ulegały likwidacji zakłady pracy a wraz z nimi OSP. Los ten spotkał Ochotnicze Straże Pożarne  w Zakładach Przemysłu Skórzanego „KOBRA”-2jednostki,w Fabryce Automatów Tokarskich „FATO”, Cegielni  Fordon, Papierni Fordon, Fabryce Obrabiarek do Drewna, Zakładach Przemysłu Odzieżowego „MODUS”, Zakłady Radiowe „ELTRA” – 2 jednostki,  Zakłady Cukiernicze „JUTRZENKA”, Fabryka Form  Metalowych „FORMET”, PBP ”POMORZE”, „BUDOPOL”.

VI Zjazd Miejski Związku OSP  odbył się 20 kwietnia 1991 roku. W Zjeździe tym uczestniczyło 24 delegatów na ogólną ilość 44. Ta niska frekwencja wskazuje jaki trudny okres przeżywał nasz Związek OSP w tych latach.

Wtedy główne wątki dyskusji dotyczyły wytyczenia programu działań, aby utrzymać jednostki OSP w zakładach pracy i im pomóc w trudnej sytuacji oraz  pozyskiwać mimo tego nowych ludzi do pracy w OSP.

Zjazd wybrał nowy Zarząd Miejski w składzie:

Mróz Kazimierz     –             Prezes

Janeczkowski Ryszard   –     vice prezes

Szmyt Leszek                –      vice prezes

Ciechański Edmund          –   skarbnik

Chwil  Tadeusz        –            sekretarz

Kustra Jan                 –           członek

Stengiel  Zbigniew    –          członek

pozostali członkowie Zarządu Związku OSP to druhowie: Tadeusz Niewiadomski, Zenon Słomkowski, Bogdan Mikołajczak, Jan Dynowiak, Konstanty Zamiatowski, Tadeusz Dubicki, Stefan Czerniak i Roman Biały.

W uznaniu zasług w dotychczasowej działalności uchwałą Zjazdu druhowi Edmundowi Banaszakowi nadano tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Miejskiego Związku OSP.

W skład Komisji Rewizyjnej Związku OSP wybrano druhów: Jana Droszkowskiego (przewodniczący)i członków: Bronisława Kadow i  Teodora Maćkowskiego.

Nowy Zarząd Miejski rozpoczął pracę w trudnym okresie. Upadek zakładów pracy, bezrobocie, wysoka inflacja powodują, że członkowie OSP w trosce o zdobycie środków na utrzymanie  rodzin coraz mniej czasu mogli poświęcić pracy społecznej jednocześnie zmalało zainteresowanie kierownictw zakładów pracy na rzecz ochrony  p. poż. Tylko zapałowi bezinteresownych i sprawdzonych działaczy naszego Związku OSP należy zawdzięczać, że społeczny ruch strażaków ochotników nie został pogrzebany. W1993 roku ze względu na likwidację jednostek OSP w 2 pod bydgoskich gminach Białe Błota i Nowa Wieś Wielka uległy likwidacji Zarządy Gminne Związku OSP.W tej sytuacji OSP: Brzoza, Łochowo i Nowa Wieś Wielka zgłosiły chęć działania w naszym Zarządzie Miejskim Związku OSP. Przekształcono go w Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP RP. W 1992 roku Zarząd Związku wychodząc naprzeciw  wnioskom OSP zorganizował I Bydgoskie Zawody Pożarnicze według własnego regulaminu. Zawody te były sprawdzianem sprawności i wyszkolenia bojowego strażaków ochotników, a jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi strażami. Te coroczne spotkania strażaków na zawodach pożarniczych okazały się potrzebne i akceptowane są przez większość strażaków nie tylko bydgoskich, ale i z rejonu nakielskiego oraz z sąsiedniego województwa toruńskiego. Zapraszani na bydgoskie zawody chętnie w nich startowali. Organizowanie takich sprawdzianów zostało przyjęte z zadowoleniem, gdyż Komenda Rejonowa PSP w latach 90-tych zawodów sportowo – pożarniczych nie organizowała, a tylko niektórzy pracownicy pomagali nam w organizacji tych pożytecznych dla OSP sprawdzianów . Kadra i elewi Szkoły Podoficerskiej Pożarnictwa PSP z Bydgoszczy wspierali nas w sędziowaniu  tych zawodów  i pomagają Związkowi OSP w ich organizowaniu.

Kolejny VI Zjazd Miejski Związku OSP RP w Bydgoszczy odbył się w dniu 23 marca 1996 roku w świetlicy Szkoły Podoficerów Pożarnictwa przy ul. Glinki 86. W Zjeździe wzięło udział 23 na 28 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach OSP. W Zjedzie uczestniczyli przedstawiciele : Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Zdzisław Dąbrowski, Z-ca Komendanta Woj. PSP bryg. Włodzimierz Marasz, Komendant Rejonowy PSP mł. Bryg. Tadeusz Banach, Wójt Gminy Białe Błota Hieronim Czarnowski oraz dyrektorzy i prezesi zakładów pracy.

Główne tematy dyskusji to:

unormowanie sytuacji prawnej Związku OSP,

szkolenie funkcyjnych,

pozyskiwanie sponsorów wspierających OSP,

braki materiałów szkoleniowych,

brak zainteresowania władz miejskich działalnością OSP,

nawiązanie współpracy z młodzieżą organizując„Turniej Wiedzy Pożarniczej”

pozyskiwanie nowych członków,

korzystanie z doświadczeń firm zagranicznych w Polsce w zakresie ochrony p.poż i przenoszenie tych doświadczeń na teren polskich zakładów.

Zjazd wybrał Zarząd Miejsko – Gminny w składzie:

Chwil Tadeusz   –       Prezes

Szmyt Leszek     –       Vice prezes

Banach Tadeusz  –      Vice prezes

Dietrych Edgar     –     Vice prezes

Janeczek Roman    –    Skarbnik

Mróz Kazimierz    –     Sekretarz

Nadolna Alicja      –    Członek Prezydium

Oraz Członkowie Zarządu Związku druhowie : Jan Bruszczak, Stefan Czerniak, Lech Dańczyk, Jerzy Gnaczyński, Piotr Głowski, Marek Hejmej, Edmund Jagielski, Feliks Kłos, Kazimierz Kampiński, Adam Łasa, Jerzy Małecki, Henryk Matuszak, Adam Mazur, Krzysztof Papierski, Grzegorz Pracz, Zdzisław Stachurski, Jan Frelichowski i Henryk Ziuziakowski.

Komisja Rewizyjna Związku została wybrana w składzie: Jan Roszkowski                ( przewodniczący) i członkowie : Janeczkowski Ryszard i Stengel Zbigniew.

Zarząd w wybranym składzie działał do 23 listopada 1998 roku kiedy to na mocy Uchwały Zarządu Głównego oraz Uchwały nr 2 Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 2 października 1998roku przystąpiono do zmiany struktury Związku OSP do nowego podziału administracyjnego kraju.

Wytyczne Zarządu Głównego i Uchwały Zarządu wojewódzkiego wprowadziły nowe ogniwo Związku OSP tj. Zarządy Powiatowe. Do tworzenia tych Zarządów Zarząd Główny ZOSP powołał swoich Pełnomocników  i tak Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pełnomocnikiem do utworzenia Zarządu Miejskiego powiatu Bydgoskiego grodzkiego został druh Szmyt Leszek, który  na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy.

Natomiast dotychczasowy Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP druh Tadeusz Chwil został minowany przez Zarząd Główny Związku OSP RP

pełnomocnikiem do tworzenia Zarządu Powiatowego powiatu bydgoskiego

ziemskiego. W tej sytuacji zrezygnował ze swej dotychczasowej funkcji i pozostał nadal Członkiem Prezydium Zarządu Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy.

Wkrótce w miesiącu grudniu 1998 roku został on wybrany Prezesem Zarządu Powiatowego Ziemskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy. Wówczas też z grona  jednostek  OSP do tworzonego nowego powiatu odeszły jednostki OSP : Brzoza, Łochowo i Nowa Wieś Wielka.

Lata 1998 i 1999  to okres reorganizacji Związku OSP, a także przygotowań do obchodów 135 rocznicy powstania OSP w Bydgoszczy. Do przygotowań tej rocznicy włączyły się władze miasta oraz niektóre zakłady pracy.

5 listopada dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego PSP główna uroczystość z okazji 135 rocznicy powstania OSP w Bydgoszczy odbyła się w remizie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ulicy Pomorskiej. Na uroczystości gościliśmy:Wojewodę Józefa Rogackiego , Przewodniczącą Rady Miasta Felicję Gwińcińską , Prezydenta Miasta Romana Jasiakiewicza , przedstawiciela Zarządu Głównego Z OSP RP , Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dh Zdzisława Dąbrowskiego , sekretarza Zarządu Stanisława Kwaśnika , z-cę Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Ryszarda Janeczkowskiego , Komendanta Miejskiego mł.bryg. Wojciecha Gmurczyka , Dyrekcje i przedstawicieli zakładów w których funkcjonują OSP a także wielu znakomitych gości z którymi współpracujemy na codzień. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali na pamiątkę kryształowe kufle ze stosowną dedykacją. Pięciu przedstawicieli Bydgoszczy otrzymało z rąk Wojewody Krzyże Zasługi: jeden złoty i po dwa srebrne i brązowe. Pan Prezydent wręczył 9 przedstawicielom zakładowych OSP Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

15 marca 2001r. odbył się Zjazd Miejski, który wybrał władze Związku w Bydgoszczy w kadencji 2001-2006. Gośćmi Zjazdu byli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zw. Osp RP dh Zdzisław Dąbrowski, Członek Zarządu Miasta dh Jacek Bukowski, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Ryszard Janeczkowski i dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego dh Piotr Tomaszewski. Zarząd Miejski wybrał Prezydium w następującym składzie:

            Leszek Szmyt- Prezes

                        Edgar Dietrich- V-ce

            Roman Janeczek- Skarbnik

            Jerzy Gnaczyński- Sekretarz

            Wojciech Gmurczyk- Członek

            Andrzej Gapski- Członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 Tadeusz Chwil- Przewodniczący

Ryszard Janeczkowski – Członek

                       Zdzisław Stypka – Członek

                        Stanisław Rychlewski – Członek

28 września2001roku odbyły się uroczystość z okazji 80-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W uroczystości wzięli udział: Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Felicja Gwincińska, Członek Zarządu Miasta dh Jacek Bukowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego dh Zdzisław Dąbrowski, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Paweł Fronczak, kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego ks. Zenon Rutkowski i wielu znakomitych Gości którzy nas wspierają w naszym codziennym działaniu.

Gościliśmy także delegację strażaków z Dornbirn ( Austria) , na czele której stał komendant Peter Schnajder. Prezydent Miasta z tej okazji wyróżnił Zarząd Miejski Zw. OSP RP „Medalem Prezydenta Bydgoszczy”.                                     Zostały wręczone puchary dla najlepszych Jednostek z terenu miasta w 2000 roku.

         Dnia 22.10.2004r w Szkole Podoficerskiej PSP odbyły się uroczystości związane ze   

         140 -lecia powstania OSP w Bydgoszczy i 45 – lecia funkcjonowania władz 

         Związku. Z tej okazji Zarząd Oddziału Miejskiego otrzymał sztandar ufundowany 

         przez ochotników naszego miasta. Zarząd został wyróżniony srebrnym medalem ”  

         Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wielu najbardziej zasłużonych otrzymało wyróżnienia. Wojewoda Romuald Kosieniak wręczył Złoty Krzyż Zasługi dh K. Mrozowi ,srebrny dh   R. Janeczkowi, a brązowe dh  B. Szymczakowi. Brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali dh St. Rychlewski i  J. Burzyński. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP wręczył Złote Znaki Związku dh Zdzisławowi Stypce   i Romanowi Woźniakowi. Medalem honorowym Bolesława Chomicza został wyróżniony dh Leszek Szmyt. Wiele druhen i druhów ,a także osób wspierających działania Zarządu Miejskiego zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami” Za zasługi dla pożarnictwa”. W uroczystości wzięły udział  drużyny młodzieżowe z OSP UNILEVER i OSP GOGOLINEK , gościliśmy także delegację strażaków z AUSTRII z Dornbirn.

A orkiestra z OSP Więcbork  pięknie przygrywała.

Za społeczną działalność Zarząd Miejski OSP  w Bydgoszczy  był wyróżniany:

 Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 27 luty 1998r przez Zarząd Główny  Związku,

„ Medalem Prezydenta Bydgoszczy” – 29 września 2001r przez prezydenta miasta,

„ Medalem Kazimierza Wielkiego „ – 9 kwietnia 2002 r przez Radę Miasta Bydgoszczy,

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa „  – 22 października 2004r przez Zarząd Główny Związku.