Jednostki

ZOSP Telefonika-Kable

ZOSP Unilever

OSP Pasamon

OSP Sklejka-Multi

OSP Bydgoszcz-Fordon