Archiwum miesiąca: listopad 2021

Uchwała programowa

    Uchwała Programowa XII Zjazdu  Oddziału Miejskiego Związku OSP RP  w Bydgoszczy na lata 2021-2026 .                                                                                                     

                                      XII Zjazd Oddziału  Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy , rozpatrując sprawozdania z działalności poszczególnych OSP  i  Komisji Rewizyjnej oraz wnioski tej Komisji – stwierdza , że zadania zawarte  w Uchwale Programowej XI Zjazdu Oddziału Miejskiego oraz IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP , w trakcie mijającej kadencji władz  Oddziału Miejskiego  Związku OSP RP były realizowane prawidłowo .  Jednak uzyskane w latach 2016-2021  osiągnięcia  nie mogą przesłaniać problemów oraz  trudności występujących w działalności  Oddziału  Miejskiego Związku   OSP  RP oraz OSP na terenie miasta . Na podstawie oceny dotychczasowej  działalności statutowej -dokonanej podczas tegorocznej kampanii: walnych zebrań  sprawozdawczo-wyborczych członków OSP oraz dzisiejszym  Zjeździe , a także  w wyniku analizy  obecnego stanu  ochrony przeciwpożarowej – XII Zjazd Oddziału Miejskiego  Związku OSP RP w Bydgoszczy  postanawia przyjąć następujące kierunki działań Oddziału Miejskiego na lata 2021-2026 :                                                                                                

W zakresie działalności organizacyjnej :                                                                                                                    

1. Współdziałanie z samorządem , administracją rządową , instytucjami państwowymi , organizacjami społecznymi i służbami w tym z Komendą[LS1]   Miejską PSP w ramach tworzenia oraz doskonalenia warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznej służby pożarniczej i pozyskiwania partnerów do bieżącej realizacji  zadań statutowych Związku OSP RP,                                                                                                                                                                              2. Wspieranie i organizacja zawodów sportowo -pożarniczych   dla OSP , KDP i MDP. Propagowanie zawodów wg. regulaminu CTIF.                                                                                                                                                                                 3. Okresowe przeprowadzanie  szkoleń działaczy Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,jak również dla działaczy OSP – z uwzględnieniem roli systemów informatycznych umożliwiających  sprawny przepływ informacji wewnątrzorganizacyjnych ,                                                                             

W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i działalności ratowniczo-gaśniczej :              

1. Współdziałanie z KM PSP w zakresie organizacji szkolenia pożarniczego strażaków ratowników OSP , ćwiczeń oraz pokazów na obiektach- celem podnoszenia umiejętności i sprawności operacyjno-technicznej OSP ,                                                                                                           2. Dokonywanie okresowych analiz stanu gotowości OSP do działań ratowniczych na terenie działania  poszczególnych OSP ,                                  

3. Wspieranie działalności OSP poprzez podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wyposażenia ich w sprzęt , umundurowanie oraz środki ochrony osobistej  . Jednocześnie  należy zwrócić uwagę aby kupowany sprzęt miał aktualne atesty i certyfikaty gwarantujące odpowiednią jakość .                                                                                                                                                4. Kontynuowanie  i rozwijanie działań inspirujących Oddział Związku OSP RP i OSP w zakresie propagowania wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa oraz sposobów i metod  zapobiegania zagrożeniom.                                                                                                

W zakresie działalności kulturalno-wychowawczej :                                                                                              1.Kultywowanie i wzbogacanie dorobku historycznego pożarnictwa poprzez m. in. : wspieranie działalności kronikarskiej i naukowej , 2. Organizacja imprez o bogatym i wielostronnym charakterze w tym : – organizowanie i pomoc w organizacji  uroczystych obchodach DNIA STRAŻAKA , świąt państwowych i uroczystości strażackich oraz udział  w  pożarniczych  uroczystościach centralnych i  lokalnych , – prowadzenie  działań propagujących czytelnictwo  prasy pożarniczej  , w tym szczególnie czasopismo  STRAŻAK ,

2. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży   poprzez podejmowanie i kontynuowanie   różnorodnych form  działalności , takich jak: obozy  szkoleniowo-wypoczynkowe członków MDP , Ogólnopolski  Turniej  Wiedzy Pożarniczej  MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM , konkursy , współpraca z opiekunami MDP ,                                                                                               

W zakresie działalności  finansowej :                                                                                                                                

1. Intensyfikowanie działań w zakresie pozyskiwania za pośrednictwem Związku OSP RP , środków finansowych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ,                                       

2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków  finansowych z różnych   żródeł  na prowadzenie   działalności programowej Oddziału Miejskiego ,                                                           

3. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu środków na zakup samochodów pożarniczych , a także na budowę i remont remiz ,                                                                                                                                 

4. Propagowanie obowiązujących  przepisów prawnych i zasad dotyczących działalności finansowo- gospodarczych  w OSP i Związku.                                                                                                   

Zalecenia  organizacyjne :                                                                                                                                  

XII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy  zobowiązuje :                                         

  1. Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Miejskiego Związku OSP RP  do ujęcia zapisanych   w Uchwale Programowej Zjazdu  zadań w corocznych  planach  działalności oraz do podjęcia  odpowiednich  działań dla zapewnienia wykonania tych planów .                                                                                                                                

2.  Zarząd Oddziału  Miejskiego Związku  OSP  RP  do oceny realizacji Uchwały Programowej Zjazdu –  w połowie jego kadencji .                                                                            

3. Zarząd Oddziału Miejskiego Związku  OSP RP do rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeżdzie oraz poinformowanie zainteresowanych o sposobie ich realizacji .                                                                                                                                                       

4. Delegatów na XII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP  do przekazania  na najbliższych posiedzeniach  zarządów  OSP  informacji o  przebiegu Zjazdu oraz treści  Uchwały Programowej  Zjazdu.                                                                                                                

5. Komisję   Rewizyjną Oddziału Miejskiego Związku OSP  RP    do corocznych  kontroli  realizacji zadań statutowych przez Zarząd  Oddziału Miejskiego Związku OSP RP ze szczególnym uwzględnieniem  realizacji  uchwał organów statutowych  Oddziału  Miejskiego Związku OSP  RP.    6. Delegata Oddziału Miejskiego Związku OSP RP na  Zjazd Oddziału Wojewódzkiego do przedstawienia władzom pożarniczym szczebla wojewódzkiego wniosków i postulatów dot. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej .                                                                                                                                         

XII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku  OSP RP w  Bydgoszczy  wyraża podziękowanie:

Wszystkim członkom OSP   , działaczom Oddziału Miejskiego oraz  Oddziału zadań Wojewódzkiego Związku , Zarządowi Wykonawczemu Oddziału  Wojewódzkiego   za bieżącą realizacje    zadań statutowych oraz rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz miasta . Wszystkim przyjaciołom i sympatykom bydgoskiego pożarnictwa ochotniczego za pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów i zapewnieniu właściwych warunków do prawidłowego funkcjonowania OSP oraz Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy .                  BYDGOSZCZ 4 .11. 2021 rok


 [LS1]